Vázlatok
5. osztály III. téma: VÁROSTÓL A BIRODALOMIG - AZ ÓKORI RÓMA

Kattintson arra a leckére, amelynek a vázlatait látni szeretné! „Vissza a tematikához” gombra kattintva visszajut a témákhoz!
vissza a tematikához

III. téma: VÁROSTÓL A BIRODALOMIG - AZ ÓKORI RÓMA

18. Történetek Róma alapításáról és harcairól | 38
19. A pun háborúk
20. A köztársaság válsága | 72
21. Julius Caesar | 75
22. Császárok a birodalom élén | 78
Tábori élet a római hadseregben (Olvasmány) | 81
23. Séta a császárkori Rómában | 82
Bérházak, villák és lakóik (Olvasmány) | 86
24. Élet a Római Birodalomban | 87
Oktatás az ókori Rómában (Olvasmány) | 93
25. Római emlékek hazánk területén | 90
26. A kereszténység kialakulása | 94
27. A keresztény vértanúktól a keresztény császárokig | 97
28. A Római Birodalom bukása | 100
29. Birodalmak az ókorban | 103
Összefoglalás

18. Történetek Róma alapításáról és harcairól

  1. I. Róma alapítása: Kr. e 753
  2. Elhelyezkedése
  3. mondák szerint: Romulus és Rémus
  4. valóságban: latin pásztorok

  1. Római mondák
  2. A szabin nők elrablása
  3. Mucius Scaevola

  1. Római társadalom
  2. patríciusok: előkelő nemzetségből származó gazdag földbirtokos
  3. plebejusok: szegény szabadok
  1. Róma államformái
  2. királyság (Kr.e. VI. sz. vége)
   • élén a király (7 király a hagyományok szerint) első: Romulus
   • szenátus - vének tanácsa
   • tanácsadás
  3. köztársaság (Kr.e. I. sz. végéig)
   • szenátus döntéshozó testület
   • 2 consul
   • diktátor
  1. Római vallás és istenek
   görög isten római istenszerepe
   1. Zeusz Jupiterfőisten, mennydörgés és villám
   2. Héra Junófőisten felesége, házasság istennője
   3. Posszeidon Neptunus tengerek istene
   4. Hádész Plutó alvilág istene
   5. Pallasz Athéné Minerva bölcsesség istennője
   6. Árész Mars hadak és a háborúk istene
   7. Aphrodité Vénus szépség és szerelem istennője
   8. Apollón Apolló jövendölés, zene, gyógyítás istene
   9. Héphaisztosz Vulcanus tűz istene
   10. Hermész Mercurius kereskedők és tolvajok istene
   11. Artemisz Diana vadászat istennője
   12. Démétér Ceres föld, termékenység istennője

vissza

19. A pun háborúk

  1. Punok
  2. Legnagyobb város: Karthágó
  3. Észak-afrikai kereskedővárosok
  4. Erős hadsereg, erős flotta

  1. Az első pun háború
  2. Ok: Szicília birtoklása
  3. Menete: egyenlő erők küzdelme, hosszas harcok után Róma győzelme (csapóhíd)
  4. Eredmény: Szicília római provincia (fegyverrel meghódított tartomány)

  1. A második pun háború
  2. 1. Ok: Földközi tenger feletti uralom
  3. 2. Menete:
   • Hannibál: pun hadvezér ---> <--- Scipió római diktátor
   • Hannibál átkel a Pireneusokon és az Alpokon - pun győzelmek
   • Scipió Karthágót támadja
   • Zamai csata - római győzelem
  4. Eredmény: Karthágó római provincia (Africa)
  1. A harmdik pun háború
  2. Cél: Karthágó teljes megsemmisítése
  3. Menete: Róma fölénye
  4. Eredmény:Karthágó elpusztítása

vissza

20. A köztársaság válsága

  1. A köztársaság válságának okai
  2. kisbirtokos parasztok tönkremennek hadsereg utánpótlás veszélyben
  3. kalózok
  4. provinciák lázadásai
  5. katonai vereségek
  6. belviszály, polgárháború
  7. rabszolgafelkelések: a legnagyobb felkelés: Kr.e 74-71 Spartacus vezetésével - bosszú

  1. Rabszolga: személyi szabadságától megfosztott, munkára kényszerített ember
  2. alkalmazásuk
   • házi rabszolga a városokban (paidagogos, kézműves, szakács, zenész, színész, rendőr)
   • földbirtokon a mezőgazdaságban
   • bányákbanú
   • műhelyekben
   • gályarab: hajókon evezősök
   • gladiátor: arénákban egymás ellen harcoló rabszolga

vissza

21. Julius Caesar

  1. Fogalmak
  2. polgárháború: A politikai hatalomért vívott háború egyazon társadalomhoz vagy nemzethez tartozó csoportok, pártok között.
  3. diktaúra: egyetlen személy vagy csoport uralma a közösség, az állam fölött.
  4. Rubicon: kis észak-itáliai folyó ókori latin neve
  5. triumvirátus: három férfi szövetsége

  1. Julius Caesar
  2. Győzelem Hispániában
  3. 1. triumvirátus
  4. Konzul
  5. Átkelés a Rubiconon
  6. Pompeius legyőzése
  7. Hódításai - Jöttem, láttam, győztem
  8. Március idusa - meggyilkolják
  9. Intézkedései
   • római szegények földhöz juttatása
   • új naptár (Juliánus naptár - július)

vissza

22. Császárok a birodalom élén

  1. Octavianus - Augustus (a "fenséges")
  2. polgárháború: Octavianus (Caesar fogadott fia)---> <--- Antonius (Caesar hadvezére)
  3. csata: Actium
  4. Octavianus a győztes ---> Augustus néven Róma első császára
  5. szenátus
  6. hatalom alapja a hadsereg
  7. szegények megnyerése (ingyen gabona, cirkuszi játékok)
  8. béke (Pax Romana)

  1. Császárság
  2. Augustus, Tiberius: Pannonia elfoglalása
  3. Caligula: őrült, kegyetlen császár - lovának consulság
  4. Néró: őrült, Róma állítólagos felgyújtása
  5. Trajanus: az utolsó nagy hódító
  6. Marcus Aurelius: filozófus császár
  7. Konstantin: kereszténység elismerése vallásként

  1. Hadsereg
  2. zsoldossereg
  3. légiók (25) (cohorsok, centuriák)
  4. egységes kiképzés
  5. katonai táborok
  6. veteránok: leszerelt katona, földet igényelhetettek
  7. győztes hadvezér diadalmenete

vissza

23. Séta a császárkori Rómában

  1. Építészet
  2. Forum: központi piactér
  3. Colosseum: gladiátorjátékok
  4. Circus Maximus: kocsiversenyek
  5. Pantheon: valamennyi isten temploma
  6. Angyalvár: Hadrianus császár síremléke
  7. közfürdők: tisztálkodás és társadalmi élet színtere
  8. diadalívek: katonai győzelem emlékére emelt építmény
  9. vízvezeték, szenyvízvezeték: vizet, szenyvizet szállító építmény

  1. Tudomány és irodalom
  2. római jog
  3. szónoklattan: Cicero
  4. irodalom: Vergilius, Horatius
  5. történetírás: Lívius
  6. Plinius (Természet historiája) enciklopédia

vissza

24. Élet a Római Birodalomban

  1. Római Birodalom
  2. provinciák: fegyverrel meghódított tartomány
   • Egyiptom
   • Africa
   • Hispania
   • Gallia
   • Germania
   • Britannia
   • Pannonia
   • Dacia
   • Szicília
   • Asia
  3. romanizáció: latin nyelv és kultúra átvétele (latin betűs írás, római számok
  4. provinciák hatása (görög kultúra, zsidó, keresztény vallás)

  1. Provinciák irányítása
  2. helytartó
  3. határ mentén - légiók
  4. limes: megerősített határvonal
  5. utak - katonai és kereskedelmi jelentőség
  1. Római számok
  2. I - 1
  3. V - 5
  4. X - 10
  5. L - 50
  6. C - 100
  7. D - 500
  8. M - 1000

vissza

25. Római emlékek hazánk területén

  1. Városok Pannoniában
  2. Fontosabb városok
   latin neve mai neve
   Sopianae Pécs
   Aquincum Óbuda
   Gorsium Tác
   Savaria Szombathely
   Arrabona Győr
   Scarabantia Sopron
   Vindobona Bécs

  1. Pannonia provincia
  2. mai Dunántúlnál kicsit nagyobb terület
  3. folyami szállítás
  4. Duna természetes véd- és határvonal
  5. Borostyánút
  6. kelták, római légiók katonái
  7. szőlő, cseresznye, barack

vissza

26. A kereszténység kialakulása

  1. Kereszténység
  2. Jézus és tanításainak követői
  3. Egyistenhit
  4. Szentháromságtan: Atya, Fiú, Szentlélek 3 személy egy lényegben
  5. Szent könyve: Biblia
   • Ószövetség: a világ teremtése, kereszténység előtti isteni kinyilatkoztatások
   • Újszövetség: Jézus Krisztus élete és tanításai, az apostolok cselekedetei és írásai

  1. Jézus Krisztus
  2. Megváltó - Messiás
  3. Isten fia, maga is isten
  4. Születése: Mária és József fia Betlehemben(karácsony)
  5. Halála: Jeruzsálem kereszthalál
  6. Tanításai:szeretet és alázatosság isten és ember iránt
  7. Csodatételei:
   • vizet borrá változtatta
   • csodálatos halfogás
   • vihar lecsendesítése
   • kenyérszaporítás
   • vízen járt
   • vaknak visszaadta látását
   • feltámasztotta a holtat
   • feltámadása (húsvét) és mennybemenetele(Áldozó csütörtök)

vissza

27. A keresztény vértanúktól a keresztény császárokig

  1. Kereszténység a Római Birodalomban
  2. mártírok: vértanúk
  3. apostol: küldött, Jézus tanítványai
  4. pápa: keresztény egyház feje
  5. államvallás: Konstantin, Theodosius császár

vissza

28. A Római Birodalom bukása

  1. Fogalmak
  2. barbár: Nem római műveltséggel rendelkező népcsoport.
  3. nomád: nem letelepült, legeltető állattartást folytató életmód
  4. hun: Belső-Ázsiából érkező nomád népcsoport
  5. germán: germán nyelveket beszélő népek.
  6. Isten ostora: Attila hun fejedelmet nevezték így.

  1. Római Birodalom kettészakadása
   Hasonlítás 1. birodalomrész 2. birodalomrész
   Neve: Nyugat-Római Birodalom Kelet-Római Birodalom
   Fővárosa: Róma Konstantinápoly
   Nyelv: latin görög
   Gazdaság: hanyatlik, termelés csökken fejlett, békés állapotok
   Barbárok: barbár törzsek befogadása, támadása erős falakkal védik a fővárost
   Bukása: Kr.u. 476 Kr.u. 1453

vissza

29. Birodalmak az ókorban

  1. Birodalmak az ókorban
  2. Ókori Kelet
   • Egyiptom - Nílus
   • Mezopotámia - Tigris és az Eufrátesz
   • India - Indus és a Gangesz
   • Kína - Sárga folyó (Huangho) és a Kék folyó (Jangce)
  3. Perzsa Birodalom
  4. Makedon Birodalom
  5. Római Birodalom
  6. Hun Birodalom

vissza

Összefoglalás

Ajánlott iskolai weboldal: VÁROSTÓL A BIRODALOMIG - AZ ÓKORI RÓMA - összefoglalás
Összefoglaló feladatok VÁROSTÓL A BIRODALOMIG - AZ ÓKORI RÓMA témához - Power Point (Office 2007) bemutató - Letöltés ajánlott nem megnyitás

vissza