Vázlatok
Történelem 7. osztály Tankönyv: FI-504010701 - Történelem 7

Kattintson arra a témára, amelynek a vázlatait látni szeretné! Majd a megjelenő új oldalon az adott leckére!

I. téma:
A NEMZETÁLLAMOK KORA ÉS A GAZDASÁGI ÉLET ÚJ JELENSÉGEI

1. Európa a világ élén
2. A nemzetállamok kora
3. A lehetőségek hazája
Az Egyesült Államok legmagasabb elnöke (Olvasmány)
4. Az ipari forradalom második szakasza
5. Az idő és a távolság legyőzése
Összefoglalás

II. téma:
ÖNKÉNYURALOM ÉS KIEGYEZÉS. A DUALIZMUS KORA MAGYARORSZÁGON

6. Magyarország az önkényuralom éveiben
7. Az osztrák-magyar kiegyezés
8. Beköszöntenek a boldog békeidők
9. Az Osztrák-Magyar Monarchia együtt élő népei
10. Társadalmi változások Magyarországon a 19. század második felében
11. Oktatás és egészségügy a dualizmus korában
12. A sokarcú város: Budapest
Magyarország városiasodása (Olvasmány)
Összefoglalás

III. téma:
A NAGYHATALMAK VERSENGÉSE ÉS AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ

13. A gyarmatbirodalmak kora
14. Az európai egyensúly felborulása
15. Az első világháború kirobbanása. Tömegek és gépek háborúja
A háború mindennapjai (Olvasmány)
16. Önkényuralomból a diktatúrába: Oroszország a bolsevikok kezében
17. A háború befejeződik
18. A Párizs környéki békék
Összefoglalás

IV. téma:
A TÖRTÉNELMI MAGYARORSZÁG FELBOMLÁSA

19. Magyarország az első világháború előtti években
20. Magyarok az első világháborúban
21. Az őszirózsás forradalom
22. Magyarország megszállása
23. Tanácsköztársaság, proletárdiktatúra
24. A trianoni béke
Összefoglalás

V. téma:
EURÓPA ÉS A VILÁG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

25. A világ a húszas években
26. Kommunista diktatúra a Szovjetunióban
Az emberek hétköznapjai a Szovjetunióban (Olvasmány)
27. Társadalmi szerep, öltözködés, életmód.
Nők a húszas-harmincas években
28. A gazdasági világválság az Egyesült Államokban és Európában
29. Hitler hatalomra kerülése Németországban
30. A náci terjeszkedés kezdetei Európában
Összefoglalás

VI. téma:
MAGYARORSZÁG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

31. A Horthy-korszak első évei. Bethlen István konszolidációs politikája
32. Oktatás, művelődés, tömegkultúra
Városok, falvak, uradalmak. Magyarország társadalma (Olvasmány)
33. A világgazdasági válság hatásai Magyarországon
Magyar feltalálók és tudósok a 20. században (Olvasmány)
34. Magyarok a határokon túl | 151 A kultúra közösségteremtő ereje. Magyarok a határokon túl (Olvasmány)
35. A revíziós külpolitika eredményei
36. Hírközlés, tömegtájékoztatás, propaganda
Összefoglalás

VII. téma:
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ

37. A második világháború kezdete és első évei
38. A világháború kiszélesedése
39. Fordulat a világháború menetében.
A hátország szenvedései
40. A holokauszt
41. Németország és Japán legyőzése
42. Magyarország a világháborúban. A hadba lépéstől a német megszállásig
43. Magyarország német megszállása. A holokauszt Magyarországon
44. A nyilas diktatúra. Magyarország mint hadszíntér
A budapestiek élete az ostrom alatt (Olvasmány)
Összefoglalás