Vázlatok
5. osztály IV. téma: A KÖZÉPKOR EZER ÉVE

Kattintson arra a leckére, amelynek a vázlatait látni szeretné! „Vissza a tematikához” gombra kattintva visszajut a témákhoz!
vissza a tematikához

IV. téma: A KÖZÉPKOR EZER ÉVE

30. Európa a középkor kezdetén | 108
31. A frankok királya császár lesz | 111
32. A keresztény egyház a középkori Európában | 114
A román és gótikus stílus (Olvasmány) | 117
33. Az iszlám: új vallás és birodalom születik | 119
34. Földesurak és jobbágyok | 122
35. A lovagok világa | 125
Középkori ostromgépek (Olvasmány) | 128
36. A városi levegő szabaddá tesz | 129
37. Városok az évszázadok sodrában | 132
38. Az újjászületo Európa | 134
Összefoglalás

30. Európa a középkor kezdetén

  1. Ismétlés
   KorszakokHatárok
   őskoremberré válástól - az első államokig (Kr.e.4-3.évezred)
   ókoraz első államok (Kr.e.4-3.évezred)- Nyugat-római Birodalom bukása (Kr.u.476)
   középkorNyugat-római Birodalom bukása (Kr.u.476) - Kolombusz felfedezi Amerikát (1492)
   újkorKolombusz felfedezi Amerikát (1492) - első világháború (1914)
   jelenkorelső világháború (1914) - napjaink

  1. Átmenet az új társadalmi rendbe
  2. Kr.u. 476 - Nyugatrómai Birodalom bukása - leteszik a trónjáról a császárt
  3. népvándorlás - barbár államok jönnek létre
  4. Római városok és civilizáció (anyagi és szellemi műveltség) pusztulása

  1. Keletrómai (Bizánci) Birodalom (1453-ig)
  2. A római kultúra tovább él
  3. Székhelye: Konstantinápoly (Bizánc) - hatalmas falak
  4. Justinianus - hódítások
  5. erős gazdaság --> adók
  6. erős császári hatalom - zsoldoshadsereg, hivatalnokok

  1. Középkor - feudalizmus
  2. feudum: örökölhető földbirtok
  3. földbirtokosok
   • törzs- és nemzetségfők
   • katonai kíséret
   • római előkelők
   • (fő)papok
  4. jobbágyparasztok
   • szabad harcosok
   • rabszolgák
   • szolgák

vissza

31. A frankok királya császár lesz

  1. Nagy Károly
  2. germán népcsoport - frankok
  3. Kr.sz. 800 - Nagy Károly császárrá koronázása
  4. központ: Aachen
  5. grófságok, őrgrófságok
  6. királyi küldöttek

  1. Hűbéri lánc
   U R A L K O D Ó - a legfőbb hűbérúr
   ____________________________|____________________________________
   |                         |                          |                           |                            |
   F Ő N E M E S E K - hűbéresek és hűbérurak
   ______|_______________|_______________|______________|_________________|_______
   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
   K Ö Z N E M E S E K - hűbéresek és hűbérurak
   |_________|_________|________|________|________|________|_______|_______|________|
   ||      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |      |
   K I S N E M E S E K - hűbéresek

  1. Európa államai a XI. században
  2. Magyar Királyság
  3. Angol Királyság
  4. Francia Királyság
  5. Német-római Császárság
  6. Svéd Királyság
  7. Lengyel Királyság
  8. Szerb Királyság
  9. Horvát Királyság
  10. Kijevi Nagyfejedelemség
  11. Bizánci Császárság

vissza

32. A keresztény egyház a középkori Európában

  1. Keresztény egyház felépítése
  2. Jézus Krisztus: a keresztény egyház feje
  3. főpapok:
   • pápa: Róma püspöke, Jézus Krisztus földi helytartója
   • bíborosok: a pápa tanácsadói, pápaválasztó joggal rendelkeznek
   • érsekek: országrésznyi területeket irányító főpap
   • püspökök: a megye egyházi életét irányító főpap
  4. papi rend tagjai, alsó papság
   • esperes: több plébánia irányítása
   • plébános: szertartásokat vezető pap
   • káplán: plébános segítése

  1. Szerzetesrendek
  2. Feladata:
   • betegek gyógyítás
   • tanítás
   • könyvek másolása, kódexek
   • mezőgazdasági munka

  1. Román stílus - XI - XII. század
  2. tömör, vastag falak
  3. félköríves, keskeny ablakok
  4. ikerablakok
  5. rózsaablak
  6. vakárkád
  7. félköríves mennyezet (dongaboltozat, keresztboltozat)
  8. félköríves, béleletes kapu
  9. domborművek
  1. Gótikus stílus - XII - XV. század
  2. égbe szökő tornyok
  3. csúcsíves tető és ablak
  4. vékony falak
  5. hatalmas, színes üvegablakok
  6. támpillérek
  7. rózsaablak
  8. bélletes kapu

vissza

33. Az iszlám: új vallás és birodalom születik

  1. Az iszlám 5 alapelve
  2. feltétlen hit
  3. ima naponta ötször
  4. irgalmasság
  5. ramadán böjt
  6. zarándoklat Mekkába
  1. Világvallások
   hasonlítás alapja keresztény zsidó iszlám
   eredet Palesztina Palesztina Arab félsziget
   Isten egy isten 3 személyben egy isten Allah - egy igaz isten megismerhetetlen
   Alapító Jézus Ábrahám
   Mózes
   Mohamed
   Szent könyve Biblia
   Ó-és Újszövetség
   Tanakh (1 része Tóra),
   Biblia-Ószövetség
   Korán
   Jelkép latin kereszt hétkarú lámpás
   hatágú Dávid csillag
   félhold és csillag
   Időszámítása Jézus születése világ teremtése: Kr.e. 3761 Mohamed futása: Kr.sz. 622

vissza

34. Földesurak és jobbágyok

  1. Társadalom
  2. földbirtokosok (földesurak, nemesek):
   • földtulajdon
   • adómentesség
   • katonai szolgálat
   • uradalom, vár
  3. jobbágy:
   • nem rendelkezik földbirtokkal
   • szolgáltatásokkal tartozik
   • saját munkaeszköz
  1. Földbirtokos uradalom
  2. majorság
  3. jobbágytelkek
   • jobbágy házhely
   • jobbágy kert
   • jobbágy szántóföld
  4. közös használatú részek
   • erdő
   • mező
   • folyó
   • híd
   • malom
  1. Jobbágyszolgáltatások
  2. földesúrnak
   • kilenced (terményjáradék, a termés kilencedik tized része)
   • robot (munkajáradék, a földesúri birtokon végzett ingyen munka)
   • ajándék
  3. királynak: adó
  4. egyháznak: tized (terményjáradék, a termés tized része)

vissza

35. A lovagok világa

  1. Lovag: nehézpáncélos lovasként katonáskodó földbirtokos
  2. lovag képzése
  3. lovagi páncélzat
  4. lovagi fegyverek
  5. lovagi torna
  6. lovagi erények: hűség a hűbérúr iránt, egyház tisztelete, nők tisztelete, szegények, gyengék árvák védelme

  1. Várak
  2. külső és belső fal
  3. lakótorony
  4. vizes árok
  5. kapuerőd

  1. Keresztes hadjáratok
  2. Cél: Szentföld elfoglalása
  3. XI - XIII. század

vissza

36. A városi levego szabaddá tesz

  1. Városok kialakulása
  2. római városok romjain
  3. hidaknál
  4. utak kereszteződésénél
  5. piacoknál
  6. völgyek bejárata
  7. kikötőhelyek
  8. királyi, püspöki székhelyek
  9. városok kiváltságai
   • lakói: polgárok
   • vásártartás
   • önkormányzat
   • egyházi központ

  1. II. Céhek: azonos mesterséget űzők érdekvédelmi szervezete
  2. Munkamegosztás: nincs
  3. Dolgozók: céhmester, legények, inasok
  4. Minőség: jó minőségű, drága árú
  5. árú mennyisége: kevés
  6. árú minősége jó
  7. városvédelmi szerep: városfal védelme
  8. szociális feladat: árvák, özvegyek segítése

vissza

37. Városok az évszázadok sodrában

  1. Városok jellemzői
  2. különleges jogállású település
  3. több lakosság
  4. gazdasági központ: ipar és kereskedelem
  5. politikai és kulturális központ
  6. közigazgatási és vallási központ


vissza

38. Az újjászületo Európa

  1. Humanizmus, reneszánsz
  2. humanizmus: emberközpontúság, mindennek a mértéke az ember
  3. reneszánsz: jelentése újjászületés
   • az antik kultúra újjászületése
   • timpanon
   • oszlopsor
   • árkád
   • vízszintes tagoltság

  1. Művészek és műveik
  2. Leonardo da Vinci
   • Önarckép
   • Mona Lisa
   • Sziklás Madonna
   • Utolsó vacsora
  3. Michelangelo
   • Önarckép
   • Mózes
   • Dávid
   • Pieta
   • Ádám teremtése
  4. Raffaello
   • Önarckép
   • Athéni iskola
   • Sixtusi Madonna
  5. Dürer
   • Önarckép
   • Apokalipszis 4 lovasa

vissza

Összefoglalás

Ajánlott iskolai weboldal: A KÖZÉPKOR EZER ÉVE
Összefoglaló feladatok A KÖZÉPKOR EZER ÉVE témához - Power Point (Office 2007) bemutató - Letöltés ajánlott nem megnyitás

vissza