Vázlatok
6. osztály III. téma: Magyarország a kora újkorban

Kattintson arra a leckére, amelynek a vázlatait látni szeretné! „Vissza a tematikához” gombra kattintva visszajut a témákhoz!
vissza a tematikához

III. téma: Magyarország a kora újkorban.

18. A három részre szakadt ország
19. Hősök a bástyákon
20. Hitviták Magyarországon
21. Fejedelemség a hegyek között
22. Harc a kétfejű sassal
23. A török kiűzése Magyarországról
24. A Rákóczi szabadságharc
25. Magyarország a Habsburg Birodalomban
26. Boldoggá tenni Magyarországot
Összefoglalás

18. A három részre szakdat ország

  1. Mohácsi csata következményei
  2. 2 király választása - trónviszályok
   • Szapolyai János
   • Habsburg Ferdinánd
  3. 1541 Buda elfoglalása

  1. Magyarország 3 részre szakadása
  2. A 3 részre szakadt ország
   szempont 1. rész 2. rész 3. rész
   Neve Magyar Királyság Erdélyi Fejedelemség Török Hódoltság
   Központ Bécs, Pozsony Gyulafehérvár Buda
   Uralkodó Habsburg császár
   magyar király
   I Ferdinánd
   erdélyi fejedelem
   János Zsigmond
   török szultán (I. Nagy Szulejmán), budai pasa

  1. Városok szerepe
  2. közigazgatási központok
  3. mezővárosok: kereskedelmi központok
  4. összekötik a szétszakadt országrészeket
  5. kulturális központok
  6. Török Hódoltságban török hatás

vissza

19. Hősök a bástyákon

  1. Végvárak
  2. a török hódítás elleni magyar védelmi rendszer alapvető egységei
  3. vizesárok
  4. cölöpök
  5. alacsony, zömök falak
  6. védelem, zsákmányszerző portyák

  1. Várháborúk hősei
  2. ld. Mf. 55. oldal 3. feladat
  3. Várháborúk
   vár neve várkapitány időpont eredmény
   Kőszeg Jurisics Miklós 1532 feladják a várat
   Drégely Szondi György 1552 magyar vereség
   Temesvár Losonczy István 1552 magyar vereség
   Eger Dobó István 1552 magyar győzelem
   Szigetvár Zrinyi Miklós 1566 magyar vereség

vissza

20. Hitviták Magyarországon

  1. Reformáció Magyarországon
  2. református
  3. evangélikus
  4. antitrinitárius

  1. Protestáns iskolák
  2. Sárospatak
  3. Debrecen
  4. Kolozsvár

  1. Katolikus iskolák
  2. Nagyszombat
  3. Pannonhalma
  4. Sopron

vissza

21. Fejedelemség a hegyek között

  1. Erdélyi Fejedelemség
  2. első fejedelem: János Zsigmond
  3. hűbéri függés a Török Birodalmtól
  4. lakossága: magyar, német, székely

  1. Bocskai felkelés
  2. Okai
   • 15 éves háború
   • erőszakos ellenreformáció
   • rendi jogok megsértése
   • felségárulási perek
   • császári zsoldosok
  3. Eredményei
   • Bocskai felkelés - 1604 - 1606
   • katonai sikerek
   • 1606 bécsi béke
   • hajdúk letelepítése

  1. Erdély aranykora: Bethlen Gábor
  2. politikai törekvés: Mo. újraegyesítése
  3. gazdasági
   • kereskedelem támogatása
   • iparfejlesztés
   • nemesfém bányászat
   • pénzverés
  4. kultúra: iskolák, könyvtár

vissza

22. Harc a kétfejű sassal

  1. Zrinyi Miklós
  2. szigetvári hős dédunokája
  3. költő, hadvezér
  4. cél: aktívabb török elleni harc, határokon bevethető hadsereg
  5. sikerei: téli hadjárat, eszéki híd felégetése
  6. halála

  1. Wesselényi mozgalom
  2. 1664: szentgothárdi csata - török vereség
  3. vasvári béke: fennálló állapot rögzítése
  4. Wesselényi mozgalom a Habsburgok ellen - elbukik
  5. megtorlás
   • kivégzések (Frangepán, Zrinyi, Nádasdy)
   • korlátlan királyi hatalom
   • végvárakba idegen katonák
   • protestánsok üldözése

  1. Thököly kurucmozgalom
  2. Thököly Imre - Zrinyi Ilona 2. férje
  3. Kurucok: elégedetlen felkelők a Habsburg uralom ellen
  4. kurucok támogatásával létrehozza a Felső-magyarországi Fejedelemséget
  5. Török Birodalom hűbérese
  6. vereség, emigráció

vissza

23. A török kiűzése Magyarországról

  1. Szent Liga
  2. 1683 török támadás Bécs ellen
  3. Törökellenes szövetség - Szent Liga
   • pápa
   • Habsburg Birodalom
   • Lengyelország
   • Velence

  1. Török kiűzése
  2. 1686
  3. Lotharingia Károly
  4. sikeres ostrom - túlerő, felmentő sereg szétverése
  5. 1699 Karlócai béke
  6. Magyarország felszabadul a török uralom alól

  1. Habsburg uralom
  2. szabad királyválasztásról lemondás
  3. új szerzemény
  4. fegyverváltság
  5. katonaság elszllásolása a jobbágyoknál
  6. Erdélyt nem csatolják vissza

vissza

24. A Rákóczi szabadságharc

  1. A szabadságharc okai
  2. önkényuralom
  3. szabad királyválasztás jogánakmegszüntetése
  4. Magyarország területe új szerzemény
  5. hadsereg túlkapásai
  6. jobbágyterhek nőnek

  1. Rákóczi szabadságharc 1703 - 1711
  2. Pro Patria et libertate
  3. Rákóczi - vezérlőfejedelem
  4. kurucok - labancok
  5. film: A Tenkes kapitánya (Siklós)

  1. A bukás okai
  2. gazdasági kimerülés
  3. nincsenek szövetségesek
  4. társadalmi problémák (nemes - jobbágy ellentét)
  5. hadsereg gyengesége (nincs tisztikar, képzetlen katonák)
  6. 1711 szatmári béke
  7. szabadságharc eredménye: Magyarország megörzi a birodalmon belüli önállóságát

vissza

25. Magyarország a Habsburg Birodalomban

  1. Magyarország helyzete
  2. rendi jogok elismerése
  3. Habsburg Birodalom belüli önállóság
  4. birodalmi hadsereg

  1. Hazánk benépesítése
  2. belső vándorlás: magyar, szlovák jobbágyok
  3. szervezetlen bevándorlás: szerbek, románok
  4. szervezett betelepítés: németek
  5. következmény: soknemzetiségű ország

  1. Mária Terézia: 1740 - 1780
  2. Habsburg örökösöési háború (Szilézia elvesztése)
  3. önkényuralom - országgyűlés feloszlatása
  4. kettős vámrendszer
  5. úrbéri rendelet: jobbágyterhek rögzítése
  6. oktatási rendelet: kötelező oktatás
  7. egészségügyi rendelet: orvosok, bábák

  1. Társadalom
  2. arisztokrácia: ország irányítása
  3. köznemesség: vármegyék irányítása
  4. kisnemesség: elszegényedik
  5. adófizetők jobbágyok
  6. városi polgárság

vissza

26. Boldoggá tenni Magyarországot

  1. II. József: 1780 - 1790
  2. Mária Terézia fia
  3. felvilágosult abszolutizmus: polgári jellegű reformok önkényuralmi kormányzás mellett
  4. rendeletekkel kormányoz
  5. „kalapos király”

  1. II. József rendeletei
  2. nem tanítással és gyógyítással foglalkozó szerzetesrendek feloszlatása
  3. jobbágyrendelet
  4. latin helyett német a hivatalos nyelv
  5. kerületi rendszer
  6. türelmi rendelet
  7. nem nemesek hivatalviselése

  1. Nevezetes tollvonás
  2. II. józsef visszavonja rendeleteit
  3. Kivétel: jobbágy- és a türelmi rendelet

vissza

Összefoglalás

Ajánlott iskolai weboldal: Magyarország a korai újkorban témakör - összefoglalás
Összefoglaló feladatok Magyarország a korai újkorban témakör összefoglalása témához - Power Point (Office 2007) bemutató - Letöltés ajánlott nem megnyitás

vissza