Vázlatok
7. osztály II. ÖNKÉNYURALOM ÉS KIEGYEZÉS. A DUALIZMUS KORA MAGYARORSZÁGON

Kattintson arra a leckére, amelynek a vázlatait látni szeretné! „Vissza a tematikához” gombra kattintva visszajut a témákhoz!
vissza a tematikához

II. ÖNKÉNYURALOM ÉS KIEGYEZÉS. A DUALIZMUS KORA MAGYARORSZÁGON

6. Magyarország az önkényuralom éveiben | 30
7. Az osztrák-magyar kiegyezés | 34
8. Beköszöntenek a boldog békeidők | 38
9. Az Osztrák-Magyar Monarchia együtt élő népei | 42
10. Társadalmi változások Magyarországon a 19. század második felében | 46
11. Oktatás és egészségügy a dualizmus korában | 49
12. A sokarcú város: Budapest | 51
Összefoglalás

6. Magyarország az önkényuralom éveiben

  1. Megtorlás a szabadsádharc után
  2. Haynau tábornok - teljhatalom
  3. Aradi vértanúk kivégzése - 1849. október 6.
  4. kivégzések
  5. kényszersorozások
  6. emigráció
  7. börtön

  1. Bach rendszer 1950-59 - önkényuralom
  2. A vármegyék önkormányzat felszámolása - Mo. kerületekre osztása
   • Pozsony
   • Soporon
   • Pest-Buda
   • Kassa
   • Nagyvárad
  3. titkosrendőrség, besúgok
  4. Bach huszárok
  5. osztrák jogrendszer
  6. német nyelv kötelező

  1. Ellenállás
  2. fegyveres (merénylet, szabadcsapatok)
  3. emigráció - Kossuth Lajos
  4. politikai: passzív ellenállás - Deák Ferenc
  1. Udvar kisérlete a kiegyezésre
  2. októberi diploma - nem engedünk a 48-ból
  3. februári pátens - magyar elutasítás
  4. átmeneti időszak

vissza

7. Az osztrák-magyar kiegyezés

  1. Kiegyezés okai
  2. osztrák részről
   • katonai vereségek
   • gazdasági nehézségek
   • hatalmas államadóság
  3. magyar részről
   • sikertelen függetlenségi törekvések
   • passzív ellenállás kifullat
   • nemzetiségi probléma
  4. Deák: Húsvéti cikk - 1865

  1. Kiegyezés - 1867
  2. új állam Osztrák-Magyar Monarchia - dualista (kétközpontú)
  3. közös
   • közös uralkodó (perszonálunió): Ferenc József (1867 koronázás)
   • közös ügyek (külügy, hadügy, ezek fedezésére pénzügy)
   • vámunió (15 évente megújítani)
   • valuta
   • szabad tőke és munkaerőáramlás
  1. Horvát-magyar kiegyezés - 1868
  2. horvátok - politikai nemzet
  3. Magyarország tagországa - élén a bán
  4. horvát országgyűlés - delegáltakat küld a magyar országgyűlésbe
  5. horvát kormány
  6. magyar kormányban horvát miniszter

vissza

8. Beköszöntenek a boldog békeidők

  1. Kiegyezés után
  2. 1867 Kiegyezés
  3. gr. Andrássy Gyula - miniszterelnök
  4. Szabadelvű Párt (kiegyezés támogatói)
  5. Függetlenésgi és Negyvennyolcas Párt (kiegyezés ellenzői)
  6. Tisza Kálmán miniszterelnök 1875-1890

  1. Mezőgazdaság
  2. Magyarország agrár ország
  3. termőterület nő
  4. termelékenység nő (fajtanemesítés, vetésforgó, műtrágya)
  5. istállózó állattenyésztés
  6. gépesítés - cséplőgép
  7. gabonafélék

  1. Ipar
  2. élelmiszeripar (cukor-szesz-malomipar)
  3. nehézipar - vasútépítés
  4. gépgyártás, bányászat, kohászat

vissza

9. Az Osztrák-Magyar Monarchia együtt élő népei

  1. Nemzetiségek hazánkban
  2. OMM - 12 nemzetiség
  3. államalkotó: német, magyar
  4. Magyarországi nemzetiségek
   • szlovák - É
   • russzin - ÉK
   • román - K
   • német - szorványban
   • szlovén - DNY
   • szerb - D - DK
   • horvát - D

  1. 1868 nemzetiségi törvény
  2. egységes politikai nemzet
  3. állampolgárok egyenjogúsága
   • nemzetiségek jogai:
   • anyanyelv használata
   • anyanyelvi iskolák
   • nemzetiségi egyesületek
   • nemzetiségi nyelvű közigazgatás
  4. nemzetiségek: autonómia követelése, nemzetiségek egyenrangúsága
  5. beolvasztási törekvések
   • korlátozták a nemzetiségi iskolák működését
   • megszigorították egyesületeik működését
   • magyar nyelv kötelező a nemzetiségek elemi iskoláiban
   • bírósági eljárásokat is a nemzetiségi politikusok ellen

  1. Cigányság
  2. hagyományos foglalkozások
   • kovács,
   • lókereskedő,
   • teknőkészítő
   • edényjavítás,
   • késélezés,
   • napszámos
  3. analfabétizmus nagyarányú

vissza

10. Társadalmi változások Magyarországon a 19. század második felében

  1. Népesség
  2. növekedés okai:
   • gazdasági fejlődés
   • javuló életkörólmények
  3. csökkenés okai:
   • magas halálozás
   • kivándorlás

  1. Uralkodó elit
  2. arisztokrácia: nagybirtokosok
  3. nagypolgárság: hatalmas gyár-, nagyüzem-, banktulajdonosok, nagykereskedő
  4. életmód: külföld, vidéki birtok
  5. országos politikai vezetés

  1. Középrétegek
  2. középbirtokosok
  3. dzsentri, köztisztviselő, katonatiszt
  4. értelmiség felső rétege

  1. Alsó néprétegek
  2. kispolgárság
  3. alkalmazottak
  4. munkásság: szakmunkás, betanított munkás, segédmunkás
  5. birtokos parasztság: gazdag-, közép-, szegényparasztság
  6. agrárproletár
  7. cseléd, béres, juhász, kocsis,

vissza

11. Oktatás és egészségügy a dualizmus korában

  1. Oktatás
  2. Eötvös József - oktatási miniszter
  3. 1868 népoktatási törvény
  4. Iskolakötelezettség: 6-12 éves kor, elemi népiskola
  5. polgári iskola, középiskola: gimnázium, reáliskola,
  6. egyetemk, műegyetemek, főiskolák

  1. Egészségügy
  2. Egészségügyet segítik
   • orvosi ellátás javul
   • kórházak száma nő
   • önkéntes betegsegélyező pénztárak
   • vasárnapi munka tilalma
   • munkáslakások
  3. önkéntes betegsegélyző pénztárak
  4. egészségügyet gátolják
   • járványok, fertőző betegségek
   • csecsemőhalandóság
   • rossz lakásviszonyok
   • ellátatlan települések
   • szegényes táplálkozás

vissza

12. A sokarcú város: Budapest

  1. Budapest - 1873
  2. Pest - Buda - Óbuda egyesülése
  3. ország politikai, gazdasági, pénzügyi és kulturális központja
  4. parlament
  5. minisztériumok
  6. pénzintézetek, színházak, egyetemek
  7. múzeumok, Operaház, Zeneakadémia

  1. Budapest ellentétek városa
  2. főúri paloták, nagyvállaltok épületei
  3. ellenpólus: bérkaszárnyák

  1. Millenium: 1896
  2. honfoglalás 1000 éves évfordulója
  3. Szabadság híd
  4. Nagykörút
  5. földalatti
  6. Műcsarnok
  7. Iparművészeti Múzeum
  8. Szépművészeti Múzeum
  9. Hősök tere

vissza

vissza

Összefoglalás

Ajánlott iskolai weboldal: Magyarország a dualizmus korában
Összefoglaló feladatok Önkényuralom és kiegyezés témához - Power Point (Office 2007) bemutató - Letöltés ajánlott nem megnyitás

vissza